Sommarföretag 22 – 24

Syfte

Att inspirera elevers intresse för eget företagande, till fortsatta studier samt öka elevers kunskaper så att de kan göra ett mer medvetet val inför gymnasiet.

Projektet går ut på att utveckla ett koncept för Skåne Nordost kommuner angående hur vi kan arbeta för ett ökat entreprenörskap hos målgruppen. Ett koncept som kan bli en del av ordinarie verksamhet från 2025 och som involverar en extra resurs i form av en processledare för att minska belastningen på kommunernas näringslivskontor. Genom att jobba med konceptet kommunövergripande inom Skåne Nordost får ungdomarna kunskap om näringslivet i ett betydligt större område än den egna kommunen. Projektet riktar sig till elever i årskurserna 7 till 9 som är intresserade av att testa hur det är att vara egenföretagare under sommarlovet.

I konceptet Sommarföretag ingår en utbildningsvecka i entreprenörskap och företagande, tillgång till coachning och handledning, ett startkapital på 3000 kr samt ett busskort. Förutom all kunskap och alla verktyg som deltagarna får, tillkommer även mjuka värden såsom nya vänner, mod och självförtroende. Satsningen skapar engagerade och motiverade ungdomar, inspirerar till fortsatta studier samt ökar elevens kunskaper så att de kan göra ett mer medvetet val inför gymnasiet. Kopplingen till Ung Företagsamhet, som genomförs på gymnasiet, är tydlig i innehållet av programmet vilket skapar en röd tråd för ungdomarna i deras intresse för entreprenörskap.

Via samarbetet med lokala företag, Högskolan i Kristianstad, Krinova Science Park, Ung Företagsamhet, lokala Nyföretagarcentrum och Sparbanken Skåne skapas ett innehåll som ger ungdomarna relevant kunskap om näringsliv, entreprenörskap och företagande. Den klara kopplingen till det lokala näringslivet och lokala organisationer ger deltagarna en unik möjlighet att tidigt skaffa sig ett nätverk och kunskap om de verktyg som finns tillgängliga i samhället kopplat tillentreprenörskap och företagsamhet.

Mål 

  1. 20–40 ungdomar per kommun och år som få kunskap och verktyg för sitt entreprenörskap samt skapa en röd tråd i de ungas intresse för entreprenörskap.
  2. Ett nytt koncept för Skåne Nordost kommuner angående hur vi arbetar för ett ökat entreprenörskap hos denna målgrupp.

Finansiärer