Innovationsekosystem i östra Skåne

För att kunna stärka landsbygdskommunernas position i det regionala innovationssystemet krävs mer kunskap kring hur förutsättningar för innovation skiljer sig mellan stad och landsbygd, hur innovationsprocesser organiseras på olika typer av platser och hur detta påverkar de strukturer och den interaktion som karaktäriserar ett innovationssystem.

I en tid av snabb urbanisering finns det en utveckling där större städer drar ifrån glesare områden i termer av befolkningstillväxt, företagsetableringar och ekonomisk utveckling. En följd av detta är också en geografisk koncentration av aktörer och faktorer i det innovationsfrämjande systemet. Det geografiska avståndet har betydelse för kunskapsöverföring, kapitaltillgång likväl som för samverkan. Det har, utifrån detta perspektiv också inneburit att företagen i landsbygdskommuner har svårare att integreras i det nationella-, men även i det regionala innovationssystemet.

Syftet med projektet, som medfinansierades av VinnovaRegion Skåne och de elva ingående kommunerna, var att öka kunskapen om hur regionala innovationssystem bör organiseras för att integrera företag i glesare områden. Deltagande kommuner var Bromölla kommun, Hässleholms kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, Kristianstads kommun, Osby kommun, Simrishamns kommun, Sjöbo kommun, Tomelilla kommun, Ystads kommun och Östra Göinge kommun. Målet med projektet var att identifiera vilka strukturer som behöver stärkas för att förbättra innovationssystemet och framförallt hur landsbygdskommuner bör arbeta strategiskt för att stärka sin roll i det regionala innovationssystemet för att på bästa sätt ta del av de stödjande organisationer som redan finns.

Under projektets gång har forskare från Internationella Handelshögskolan i Jönköping undersökt hur innovationer, innovationsprocesser och samverkan mellan företag fungerar på olika typer av platser. De forskningsresultat som genereras ska sedan omsättas till praktisk handling. 1 502 företag deltog i en enkätundersökning angående hur de arbetar med innovations- och förnyelsefrågor.

Finansiärer