Utvecklingsplan 2023

I utvecklingsplanen formuleras 2023 års verksamhet, baserat på vision, de tre målbilderna och de gällande strategierna kompetensförsörjning samt innovation och hållbar utveckling.

Kopplat till utvecklingsplanen finns planer på en mer operativ nivå – så kallade handlingsplaner. Dessa utgör en kortfattad dokumentation av de konkreta aktiviteter som ett nätverk, samverkansgrupp eller projekt ska ägna sig åt under det kommande året. Dessa planer ska främst ses som ett stöd i arbetsgruppernas operativa arbete och som stöd vid uppföljning av resultat.

Skåne Nordost utvecklingsarbete 2023

Insatserna kopplade till strategierna är framtagna för att beskriva vad som behöver göras för att nå vision 2030 och dess målbild. Satsningarna som definieras för varje strategi är hur det ska uppnås kopplat till årets fokus.

Fokus och specifika insatser 2023

  • Utvecklingsplan Skåne Nordost 2024-2027
  • Fortsatt utveckling av plattformar för SKNO
  • Projektverksamhet – Marknadsföring
  • Planering Näringslivsdag 2024
  • Genomförande ”Läget Skåne Nordost”
  • Kompetenshöjande insatser
  • Kunskapsbank om SKNO
  • Regionala partnerskap