Strategi för innovation och hållbar utveckling

Inledning

Region Skånes analyser visar på att förmågan att omsätta forskning och utveckling, kunskap samt idéer till nya produkter och processer är viktigt för att öka en regions konkurrenskraft.

Det är viktigt att hitta vägar för att utveckla innovations- och entreprenörskapsklimatet i nordöstra Skåne för att nå en hållbar utveckling. En hög produktivitet i näringslivet är avgörande för ett samhälle med hög livskvalitet. Produktivitet mäter hur mycket som produceras per arbetad timme. Dvs. ett mått på hur effektiv produktionen är. Skåne Nordost har regelbundet anlitat företaget Bisnode att genomföra analyser på nordöstra Skånes aktiebolag. Enligt Bisnodes analys så är produktiviteten hög hos aktiebolag i nordöstra Skåne relativt sett till andra delar av Skåne. Företagens omställningsförmåga och innovationsarbete är insatser som är kopplat till produktiviteten. Genom ny eller förbättrad teknik, genom ökad kompetens hos arbetskraften och genom satsning på en mer högproduktiv verksamhet ökas produktiviteten.

För att lösa utmaningar, öka produktiviteten, driva på utvecklingen och för att skapa tillväxt behövs innovationsmiljöer i vårt område. Innovation kan vara en ny produkt, ny tjänst, ny process eller ny affärsmodell. En stark samverkan mellan Högskolan Kristianstad, kommunerna i nordöstra Skåne samt andra samverkanspartners möjliggör olika former av innovationsmiljöer i nordöstra Skåne. Innovationsmiljöer, som t.ex. Krinova, identifierar utmaningar och startar innovationsprojekt. Innovationsmiljöer engagerar företag, offentlig sektor och akademi i en effektiv samverkan och via innovationsdriven utveckling skapas fler arbetstillfällen.

Nordöstra Skånes strategiska läge i ett gränsland till Småland och Blekinge ger oss unika förutsättningar för att skapa en större arbetsmarknadsregion. Som en nordöstlig nod i Skåne bidrag vi till sydöstra Sveriges tillväxt och utveckling. Det är viktigt med en infrastruktur bestående av en helt utbyggd E22:a, två järnvägsspår mellan Kristianstad och Hässleholm och en centralt placerad station i Hässleholm kopplat till nya stambanan. En större arbetsmarknadsregion med Kristianstad och Hässleholm som tillväxtmotor ökar konkurrenskraften i vår region.

Kommunernas insatser

För att entreprenörer och företagare skall ha goda förutsättningar krävs ett bra företagsklimat i kommunen. Genom en väl utbyggd företagslots och en effektiv tillståndshantering i kommunerna ökar företagens möjligheter att skapa konkurrenskraft.

Lokaler för fler företag och andra former av mötesplatser för näringsliv finns i kommunerna och dessa kan utvecklas vidare baserat på det lokala behovet.

Alla kommuner inom Skåne Nordost har ett Nyföretagarcentrum som ger kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning. Enligt Tillväxtverket är det viktigt att kommunerna planlägger mark för företags etableringar nära transportstråk och kollektivtrafiknära lägen. Mark och lokaler i närheten till transportstråk och kollektivtrafiknära lägen ökar i betydelse för näringslivet.

Mål och Syfte

Utifrån våra styrkor och utmaningar arbetar vi i enlighet med Skåne Nordosts strategi för innovation och hållbar utveckling för att underlätta för arbetsgivare, offentliga som privata, i deras arbete med innovationer och hållbar utveckling. Det handlar om utveckling av nya eller befintliga produkter, tjänster, processer, affärssystem och/eller organisationer samt verka för en höjd innovationsförmåga hos företagen

Strategi för tillväxt och hållbar utveckling ska bidra till genomförandet av Skånes Innovationsstrategi för hållbar tillväxt via målen ”Breda näringslivsfrämjande insatser”, ”Attraktiva innovationsmiljöer” och ”Utveckla främjarsystemet”. Skåne Nordost är representerade i Forsknings- och innovationsrådet (FIRS) som är ett forum för att diskutera Skånes utveckling inom forskning och innovation.

Samverkan

Skåne Nordost kommuner samarbetar och samhandlar med andra aktörer som har som uppdrag att arbeta med tillväxt och hållbar utveckling. Baserat på identifierade behov som är gemensamma för flertalet av kommunerna bildas strategiska samverkansgrupper med relevanta samverkansaktörer.

Insatsområden

I enlighet med Vision 2030 ska vi utveckla och stödja innovationsmiljöer som bidrar till innovativa och konkurrenskraftiga arbetsgivare. Högskolan Kristianstad och Krinova är motorer i detta arbete. Skåne Nordost är en attraktiv plats för företag och entreprenörer. Många nya företag startar vilket enligt Bisnodes analyser resulterar i en allt större branschbredd, fler arbetstillfällen och en ökad sysselsättningsgrad.

Nedan prioriterade insatser bidrag till att nå Vision 2030 och dess målbild samt målen i Skånes Innovationsstrategi för hållbar tillväxt.

  1. Verka för att öka antalet hållbara nystartade företag.

Nyföretagandet i nordöstra Skåne har enligt Nyföretagarbarometern sjunkit under några år. Under 2019 bröts den nedåtgående trenden och det blev en uppgång på 1,3%. Under början av 2020 fortsatte uppgången i Sverige och det var antalet aktiebolag som ökade mest pga. det sänkta aktiekapitalskravet. Enligt Nyföretagarbarometern var nyföretagandet uppåtgående 2019 i Kristianstads kommun, Hörby kommun och Östra Göinge kommun samt nedåtgående i Hässleholms kommun, Bromölla kommun och Osby kommun. Generellt är det fler män än kvinnor som startar företag. Ett ökat entreprenörskap så att fler företag startas i vårt område resulterar i ett ökat antal arbetstillfällen, ökad sysselsättningsgrad och en framtidstro i nordöstra Skåne. För att nå ett ökat entreprenörskap och fler nystartade företag per år krävs en ökad integrering av entreprenörskap inom utbildningar för att inspirera elever och studerande att se eget företag som en möjlig framtid. Pågående arbete med nyföretagandet visar på att för att uppnå fler hållbara företag – dvs företag som finns kvar efter tre är – behöver kunskapen öka angående de offentliga stödresurser som finns inom nyföretagandet.

  1. Möta näringslivets behov av stöd för utveckling och innovation

Det behövs tydliga kontaktvägar och olika samverkansytor mellan kommuner och näringsliv som möjliggör en kontinuerlig dialog för att främja företagens hållbara utveckling. Kommunerna behöver vara en av spelarna i ett främjarsystem och genom en samhandling inom Skåne Nordost kan detta uppnås på ett hållbart sätt.

Krinova och Högskolan Kristianstad är två innovationsmiljöer i vårt område med syfte att driva samhällsutveckling och skapa tillväxt. Innovationsmiljöer agerar som en arena där näringsliv, offentlig sektor och akademi kan ha en kvalificerad samverkan som leder till nya innovationer, fler jobb och en hållbar tillväxt. Genom att förstärka och förtydliga att Krinova och Högskolan Kristianstad är innovationsmiljöer för hela nordöstra Skåne förstärks dessa organisationer som resurser för näringslivets innovations- och utvecklingsprocesser.

Genom att öka innovationsförmågan inom kommunerna och hos företag i nordöstra Skåne skapas nya idéer, processer, tjänster och produkter. Detta breddar också företagandet inom nordöstra Skåne och minskar områdets sårbarhet.

  1. Verka för att företagandet inom nordöstra Skånes specialområden ska utvecklas hållbart

Region Skåne har identifierat 10 kluster i Skåne. Av dessa är bl.a. livsmedelsindustrin och besöksnäringen viktiga näringar vårt område. Enligt Bisnodes analys för åren 2013-2018 växer besöksnäringen och byggbranschen i antal anställda mer i nordöstra Skåne än genomsnittet i Sverige. Livsmedelsindustrin, den areella näringen och verkstadsbranschen växer, men mindre än genomsnitten i Sverige.

Nordöstra Skåne, med Kristianstads kommun som nav, är ett starkt centrum för livsmedelsproduktion i Sverige. Det handlar både om livsmedelsindustrin och om den areella näringen. Besöksnäringen är en utpekad framtidsbransch inom näringslivet i nordöstra Skåne. Skåne Nordost samarbetar sedan hösten 2015 tillsammans med Tourism i Skåne, Svedest och besöksnäringens företag för fortsatt utveckling. Det finns en framtagen strategi för utvecklingen av besöksnäringen i nordöstra Skåne. Det är viktigt att arbeta vidare med denna näring och då utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Krinova:s profilområden är Mat – Miljö – Hälsa. Krinova driver flera parallella projekt inom profilområdet för att skapa innovationer, hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen. Projekten genererar kunskap, kompetens och erfarenheter samt värdefulla lokala, nationella och internationella nätverk. Högskolan Kristianstads forskning bedrivs i hög utsträckning i samverkan med det omgivande samhället. En av plattformarna är inom hälsa, vård och omsorg samt ett annat inom livsmedels- och näringsvetenskap.