Skåne Nordost – Vision 2030

Vision 2030 beskriver en gemensam framtidsbild. Nordöstra Skåne är beläget i mitten av ett expansivt södra Sverige. Detta läge gör att den hållbara utveckling som sker i nordöstra Skåne stärker både Skåne och södra Sverige.

Syftet med visionen är att samla krafter och resurser för att påverka utvecklingen i önskad riktning med tyngdpunkt på de mellanregionala och mellankommunala frågorna. Vision 2030 ska bidra till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Skåne samt andra relevanta nationella eller regionala strategier.

Vision 2030 baseras på en gemensam omvärldsbevakning i vilken nordöstra Skånes styrkor och kommande utvecklingsbehov har identifierats. De styrkor som vi har är t.ex. företag med hög lönsamhet och hållbar tillväxt, trygga livsmiljöer, attraktiva besöksmål, närheten till unika naturområden samt bra näringslivsklimat och snabba kommunala beslutsvägar. De utmaningar som vi står inför handlar bland annat om arbetslivets kompetensförsörjning. lågt nyföretagande, låg sysselsättningsgrad och låg utbildningsnivå.

Kommunernas arbete för att det ska vara enkelt att leva. bo och verka inom nordöstra Skåne är grunden för en fortsatt hållbar utveckling. Vision 2030 utgår från de ingående kommunernas visioner och mål och visar på en gemensamt beslutad riktning för Skåne Nordost.

Visionens målbilder

Är 2030 är nordöstra Skåne en attraktiv plats för invånare, besökare och potentiella medborgare Gemensamt skapar vi en positiv och hållbar utveckling såväl socialt, ekonomiskt och som miljömässigt. Nordöstra Skånes invånare anser sig ha hög livskvalitet i form av god hälsa, aktiv fritid och hållbar levnadsstandard.

Tre målbilder

En dynamisk arbetsmarknad som attraherar företag, kompetenser och idéer

Utbildningsnivån och yrkesskicklighet gör våra medborgare efterfrågade på arbetsmarknaden och matchningen mellan behov av arbetskraft och tillgänglig arbetskraft är god. Det flexibla utbildningssystem för ett livslångt lärande som erbjuds i nordöstra Skåne efterfrågas av arbetslivet och främjar ett arbetsintegrerat lärande.

Innovationsmiljöer och en högskola som bidrar till konkurrenskraftiga arbetsgivare

Skåne Nordost är en attraktiv plats för företag och entreprenörer. Många nya företag startar vilket resulterar i en stor branschbredd. fler arbetstillfällen och en ökad  sysselsättningsgrad. Här finns innovationsmiljöer som främjar näringslivets innovationsförmåga. Näringslivet. med styrkan i de små- och medelstora företagen, har god tillväxt som i sin tur skapar fler arbetstillfällen för den ökande befolkningen.

Hög tillgänglighet till arbetsplatser, service och besöksmål via digitala tjänster och en väl utbyggd kollektivtrafik.

Det finns en väl fungerande kollektivtrafik och utbyggda cykelvägar för pendling och besökare. Att ta sig till och från nordöstra Skåne är enkelt. Den globala omvärlden är bara några timmar bort. Det går snabbt att ta sig till nationella och internationella flygplatser och våra invånare ser hållbara transporter som ett attraktivt alternativ till andra färdsätt. Digitalisering underlättar för invånare och näringsliv i deras utveckling och lärande.

Principer för samverkan

  • l Skåne Nordost samverkar kommunerna inom prioriterade områden där vi når längre gemensamt än var kommun för sig.
  • Skåne Nordost är vår gemensamma röst i dialogen med externa partners för att få en starkare påverkan.
  • Vi tar gemensamt fram övergripande strategier.
  • Vi tydliggör våra styrkor och utvecklingsbehov.
  • Alla prioriteringsområden genomsyras av de horisontella principerna och bidrar till hållbar tillväxt

Visionen ska ligga till grund för det som ska prioriteras inom samarbetskommittén och vägleder både stora och små beslut angående hur kommunernas resurser i form av tid. pengar och andra resurser inom samarbetet ska användas

Strategier

Kopplat till målbilderna i Vision 2030 kommer det att tas fram övergripande strategier som beskriver hur vi ska nå visionen. Visionens strategier beslutas, revideras eller ersätts av samarbetskommitténs styrelse. De effektmål och resultatmål som finns kopplat till strategierna följs upp regelbundet för att säkerställa att våra insatser bidrar till Vision 2030.

 

Vision 2030 beslutades av styrelsen 11 juni 2020